Vissza

Adatkezelési szabályzat (GDPR)

A Hunttrophy Kft. mint a www.hunttrophy.com vadászati oldal üzemeltetőjének adatvédelmi gyakorlata.

GDPR General Data Protection Regulation szabályzata.

 

Hatályos: 2018. május 25-től.

 

A hunttrophy.com internetes vadászati portál a vadászok, vadgazdálkodók, természetszeretők kapcsolatteremtési lehetőségének megteremtése, a megszerzett trófeák kapcsán megélt élmények rögzítésére, a világ vadászati klubjainak bemutatására, a vadászni vágyók érdeklődésének felkeltése, valamint a vadászatnak mint sajátos életformának és önként vállalt felelősségnek a bemutatására létrejött közösségi portál.

 

Adatkezelő:

A Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2067, Szárliget, Béke u. 54. cégjegyzékszám: 11-09-025558; elérhetőség: hunttrophy@hunttrophy.com) a hunttrophy.com internetes portál (továbbiakba: Üzemeltető) tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) a Portál rendeltetésszerű használatának feltételeit az alábbiakban határozza meg:

 

 1. Fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

 

 

 

 

 1. Adatkezelési alapelvek

 

Felhasználóink adatit, kizárólag azzal a céllal tarjuk nyilván, hogy a hunttrophy.com vadászati oldal által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni felhasználóink. Az adatokat csak és kizárólag addig tartjuk nyilván, míg a felhasználónk weboldalunkon nem kezdeményezi profiljának törlését.

Minden felhasználónknak lehetősége van a „Saját Profil” menüpontban adatainak módosítására, profiljának törlésére, online módon. A rendszerünk a módosítást követően a régi adatokat nem tartja nyilván, azokat a módosítás pillanatában törli a rendszereinkből, az archív rendszereikből pedig a törlés kezdeményezését követő 5. napon.

Ugyancsak törlésre kerülnek azok a felhasználói adatok, illetve a teljes profil törlésének pillanatában a teljes profil alatt található információk amelyeket a felhasználóink korábban feltöltöttek a felületen (fotók, trófeák, díjak).

Felhasználóink személyes adatait, csak és kizárólag az oldal funkcióinak használatához tartjuk nyilván, más formában nem használjuk föl, azokat tovább nem értékesítjük, és törlést követően nem tároljuk.

A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Hunttrophy.com oldalon regisztrált, felhasználói jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre és jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

Az Adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény.

Az adatok forrása: Felhasználó adatszolgáltatása

Általános adatkezelés

A hunttrophy.com nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat sem.

Adatfelvétel: a hunttrophy.com az Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat az Felhasználó adatszolgáltatása alapján rögzíti és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ideig kezeli.

Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért

Az Üzemeltető az általa vagy szerverein és hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha az Üzemeltetőnek a teljesítése során közlés vagy·bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére - ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetővé.

Az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által a szolgáltatás használatához igénybevett eszközein vagy szerverén átvitt tárolt adatok tartalmáért nem vállal, semmilyen felelősséget. Amennyiben harmadik személy az Üzemeltető ellen eljárást kezdeményez a Felhasználó által az Üzemeltető eszközein tárolt adatok tartalma miatt, úgy a Felhasználó köteles az Üzemeltető helyébe lépni az eljárás során, ha pedig ez nem lehetséges, úgy köteles viselni az eljárás költségeit, ideértve az eljárás eredményeként megállapított díjakat, büntetéseket, esetleges kártérítést.

Az Üzemeltető az Internet működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz a Felhasználó adatainak védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Az Üzemeltető az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget - tekintettel ezen kiegészítő szolgáltatása ingyenességére - nem vállal, és felhívja a Felhasználó figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.

Az Üzemeltetőn nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a Felhasználó, nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezeli az Üzemeltető által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat.

 

 1. Felhasználói hozzájárulás

Minden oldalunkon regisztrált felhasználó nyilatkozatát adta számunkra ahhoz, hogy az oldal igénybevételéhez szükséges személyes adatait (név, e-mail cím, belépéshez szükséges jelszó kötelező) telefonszám, skyp elérhetőség, Ország, Város opcionális) kezeljük.

Minden felhasználónknak lehetősége van adatainak törlésére, ezeket az adatokat ezt követően nem tároljuk, nem őrizzük meg.

 1. Egyéb jogalapok

Minden általunk nyilvántartott személyes adatot, 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) jogszabálynak megfelelően csak addig az ideig tárolunk, ameddig felhasználónk erre meghatalmaz minket.

 

 1. Magánszemélyek tájékoztatása

Minden oldalunkon regisztrált Felhasználó számára elérhető időben kronológiailag az oldalunkon alkalmazott Felhasználói Feltételek szabályzata.

Felhasználói tájékoztató a megvalósuló adatkezelés körülményeiről, lsd.: külön nyilatkozat.

Regisztráló felhasználóinkat a regisztráció befejezése előtt értesítjük jogainak gyakorlásáról a regisztrációs felületen és e-mailben.

Amennyiben a regisztráló nem fejezi be a regisztrációt, töröljük a profilját és minden korábban fölvitt adatát.

 1. Hozzáférési jog

Minden Felhasználónk számára elérhető oldalunkon, hogy milyen személyes adatait kezeljük, amelyet bármikor lekérhet rendszerünkből a „Saját Profil” menüponton belül.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Minden Felhasználónk részére lehetőség van a megadott adatainak helyesbítésére. A helyesbítésről értesítjük azokat a felhasználókat, akik az adott Felhasználót követik oldalunkon, és a követési kérésüket a Felhasználó elfogadta.

 

 1. Törléshez való jog

Minden Felhasználónknak megvan a lehetősége arra, hogy személyes adatait, vagy teljes profilját törölje oldalunkról.

Minden olyan törlési kérést megalapozottnak tekintünk, amely az adott felhasználói profilba történő bejelentkezést követően a Felhasználó kezdeményez. Megfelelő adatokkal (felhasználó név, jelszó) történő bejelentkezést követően kezdeményezett törlési igény esetén nem vizsgáljuk, hogy ezt a kezdeményezést milyen eszközről, IP címről kezdeményezte a felhasználó.

A törlés tényéről tájékoztatjuk a felhasználót, a hozzánk regisztrált e-mail címre küldött üzenettel.

Szintén tájékoztatunk minden olyan Felhasználót, aki Őt követte oldalunkon.

Törlést követően semmilyen adatot nem tárolunk, nem őrzünk meg, azok helyreállítására ezt követően lehetőség nem lesz!

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Minden Felhasználónknak lehetősége van adatainak más felhasználók által való elérésének korlátozásában a „Saját Profil/Adatvédelmi beállítások” menüponton belül.

Felhasználóinknak lehetőségük van olyan adatvédelmi beállítások létrehozására, ahol az oldalunkon létrehozott profilját, rajta kívül senki más nem látja.

Amennyiben ezen beállításokon változtat, arról e-mail-ben értesítést küldünk Felhasználónk számára.

 

 1. Sütik használata

A weboldal sütiket nem hoz létre, nem tárol a látogatók tevékenysége során.

Az Üzemeltető abban az esetben tárol az ön gépén sütit, amennyiben:

Bejelentkezik a portálra (munkamenet azonosító, szükséges beléptetéshez, a böngésző bezárásával törlődik, a süti nem tartalmaz személyes adatot)

"jegyezzen meg" funkciót bekapcsolja, de ez a süti nem tartalmaz személyes adatot. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből, illetve a Hunttrophy.com menüjében a kilépés menüpont is megsemmisíti.

Mobil nézet bekapcsolása, nyelv kiválasztása sütik. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók viselkedésének nyomon követése a weboldal további fejlesztése céljából. Erre a google analytics rendszert használjuk, erről a google hivatalos oldalán tájékozódhat. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245 )

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

 1. Harmadik személy adatainak kezelése

Oldalunkon nincs lehetőség harmadik személy adatainak elérésére. Az „ajánlom ismerősömnek” funkciót 2018. május 25-től az egységes GDPR szabályozás bevezetésétől kezdődően megszüntettük.

 

 1. Elektronikus marketing, Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

 

 

 1. Adatok lokalizálása

A HuntTrophy.com weboldal használata során az ön által megadott adatokat a Hunttrophy Kft. által a DigitalOcean LCC NewYork www.digitalocean.com; valamint, MédiaCenter Hungary Kft.-től (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.; www.mediacenter.hu) bérelt szerveren tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

 

 1. Archiválás

A HuntTrophy.com rendszer használata során az ön által megadott adatokat archiválási céllal a szerver naponta két alkalommal tömörített formában egy külön erre a célra elkülönített tárolón eltárolja. Az archiválás célja, hogy szükség esetén (például hardverhiba) az adatok visszaállíthatók legyenek. Az adat visszaállíthatóság érdekében az archívumok az Hunttrophy Kft. által üzemeltetett lokális szerveren is eltárolódnak. A lokális szerverhez csak az Hunttrophy Kft. munkatársai férhetnek hozzá.

 1. Adatvédelmi incidens

Oldalunk minden olyan adatvédelmi incidens, vagy annak kísérletét követően azonnal értesíti az adatvédelmi hatóságot, valamint az érintett magánszemélyt.

Amennyiben bármilyen okból meghiúsul a magánszemély e-mail útján történő értesítése, úgy oldalunk nyilvános közzététellel tájékoztatja felhasználóit.

Minden adatvédelmi incidenst naplózunk és nyilvántartunk.

 1. Adatbiztonság

Társaságunk a tőle elvárható gondossággal, mindent elkövet annak érdekében, hogy a kezelésében lévő adatok biztonságát megteremtse és óvja a szerverein elhelyezett felhasználói adatokat, azonban a felhasználók által elhelyezett adatokért, sem azok elvesztéséből származó károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Táraságunk köteles a Felhasználók személyes adatainak biztonságos kezelését megteremtő műszaki feltételeket biztosítani, a műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

Társaságunk vállalja, hogy a Felhasználók adatait tartalmazó adatbázist olyan rendszerben tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető az előző pontokban felsorolt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére, nem felelő a személyes adatok harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa, stb. esetében. Ilyen esetekben a Felhasználó kárigénnyel nem élhet.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos bírósági jogérvényesítési lehetőség

A Felhasználó, a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400

 

 

Jelen adatvédelmi gyakorlatunk 2018. május 25. napján lépnek hatályba és határozatlan időtartamra szólnak.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

 

 

 

Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő

képviseletében Fegyver Ágnes ügyvezető

 

Még nem vagy tag? Csatlakozz! Regisztrálj ingyen!
Oldalunk vadászati témájú tartalmakkal foglalkozik. Ha nem érdeklődsz ezen tevékenység után, kérjük ne regisztrálj oldalunkra. Olvasd el a felhasználási feltételeinket.

Amit kínálunk Neked