Vissza

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A hunttrophy.com internetes vadászati portál a vadászok, vadgazdálkodók, természetszeretők kapcsolatteremtési lehetőségének megteremtése, a vadászni vágyók érdeklődésének felkeltése, valamint a vadászatnak mint sajátos életformának és önként vállalt felelősségnek a bemutatására létrejött közösségi portál.

A Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2067 Szárliget, Béke út 54., cégjegyzékszám: 11-09-025558; elérhetőség: hunttrophy@hunttrophy.com) a hunttrophy.com internetes portál (továbbiakba: Portál) tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) a Portál rendeltetésszerű használatának feltételeit az alábbiakban határozza meg:

 

 1. Regisztráció, felhasználói fiók törlése

 

 1. A Portál által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag regisztrációt követően veheti igénybe a felhasználó.
 2. A regisztráció során megadott személyes adatokat Üzemeltető jelen felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kezeli.
 3. A felhasználói fiók létrehozásával felhasználó elfogadja jelen felhasználási feltételeket, és a Portál használata során köteles azok betartására.
 4. A felhasználói fiók létrehozásával felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portál jelen felhasználási feltételek elválaszthatatlan részét képező Moderálási szabályzatban meghatározott elvek szerint moderált.
 5. Felhasználó a hunttrophy@hunttrophy.com e-mail címre, vagy a Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság 2067 Szárliget, Béke út 54. postacímére küldött kérelemére törli a felhasználi fiókot.

 

 1. Szerzői jogok

 

 1. Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy az általa saját tartalomként feltöltött képi, írásos és egyéb anyagok, más jogát vagy jogos érdekét nem sértik, kijelenti továbbá, hogy az általa feltöltött valamennyi anyag felhasználási jogát a Portálra történő feltöltéssel Üzemeltetőre véglegesen és ingyenesen átruházza.
 2. Felhasználó jelen felhasználási feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben bejelentés vagy Üzemeltető saját észlelése alapján a felhasználó által feltöltött tartalom harmadik személynek bármely jogát vagy jogos érdekét sérti, Üzemeltető a feltöltött tartalmat ellenszolgáltatás nélkül jogosult a Portálról eltávolítani.
 3. Üzemeltető felhívja felhasználók és látogatók figyelmét, hogy amennyiben a Portálon megjelenő bármely tartalom az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  13. § rendelkezéseire tekintettel, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegy oltalomból eredő kizárólagos jogát sérti, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.
 4. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ  azonosításához szükséges adatokat, a  jogosult nevét, lakcímét illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.
 5. Üzemeltető kijelenti, hogy sem felhasználó, sem Portállátogató a Portálon lévő tartalmak letöltésére, egyéb felhasználására nem jogosult.

 

 1. Felelősség

 

 1. Üzemeltető a javítási, karbantartási vagy egyéb okból időlegesen szüneteltetheti a Portál elérhetőségét. Ilyen esetben Üzemeltető minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a szüneteltetés a lehető legrövidebb ideig tartson, és felhasználónak a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozza.
 2. Üzemeltető mindent megtesz a Portál folyamatos és zavartalan működése, elérése érdekében, azonban a szolgáltatás időszakos kimaradása, működési problémája vagy megszűnése esetén az ingyenes szolgáltatások vonatkozásában Üzemeltető anyagi felelősséggel felhasználók felé nem tartozik.
 3. Üzemeltető a Portál látogatásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 4. Üzemeltető a felhasználók által megjelentetett képek, történetek, hirdetések, hozzászólások valóságtartalmáért felelősséget nem vállal.
 5. Üzemeltető nem vizsgálja ekként, a felhasználók által feltöltött vadászfényképek, vadásztörténetek valóságtartalmát, úgyszintén az esetleges feltöltött vadétel receptek kivitelezhetőségét, a felhasználók által feltöltött trófeabírálati adatok hatósági nyilvántartással való megfelelőségét.
 6. Üzemeltető továbbá fenntartja a jogot arra, hogy a Moderálási szabályzatban részletezett esetek fennállása esetén képi, írásos anyagokat, hozzászólásokat távolítson el az oldalról, azonban törlés esetén a felhasználó ellentételezésre nem jogosult.

 

 1. Hírlevél, Master Profil

 

 1. Portál üzemeltetője rendszeres időközönként hírlevelet küld a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó felhasználók részére a regisztráció során megadott e-mail címre. A hírlevélről felhasználó bármikor jogosult leiratkozni, a leiratkozás a hunttrophy@hunttrophy.com e-mail címre, vagy a Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság 2067 Szárliget, Béke út 54., postacímére küldött kérelemre történik.
 2. Felhasználó a Portálon történő regisztrációjával automatikusan jogosulttá válik a Master Profil szolgáltatás igénybevételére, melynek keretében a Portál üzemeltetőjének és kiemelt partnereinek minden bejegyzéséhez, hozzászólásához, és minden feltöltött adattartalmához hozzáférhet.

 

 1. Adatkezelési szabályzat

 

 1. A Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) (székhelye: 2067 Szárliget, Béke út 54., cégjegyzékszám: 11-09-025558; adatvédelmi felelős: Fegyver Csaba, elérhetőség: hunttrophy@hunttrophy.com) az informatikai önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban az adatkezelés rendjét meghatározva az alábbi adatkezelési szabályzatot alkotja:
 2. Az adatkezelés elvei
  1. Az Adatkezelő személyes adatot - mely az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés - kizárólag a Hunttrophy.com internetes portálon történő regisztráció érdekében kezel.
  2. Adatkezelő különleges adatot nem kezel.
  3. Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot Adatkezelő kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.
  4. A kezelt adatok az alábbiak: a regisztráló neve, e-mail címe, telefonszáma, skype neve, lakóhelye (ország, város)
  5. Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  6. Adatkezelő minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt, bizalmas, törvényes és tisztességes felvétele és kezelése iránt, biztosítja azt, hogy az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.
 3. Az adatkezelés jogalapja
  1. Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul. Adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti, amennyiben az érintett jelen szabályzat elolvasását követően a személyes adatokat megadja és önkéntesen elküldi. Az érintett személyes adatainak megadásával és elküldésével hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban az adatkezelés során összegyűjtse, rögzítse, rendszerezze, tárolja.
  2. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet, hogy törvény eltérő rendelkezése hiányában, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy mint adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a regisztráció során megadott adatokat.
 4. Az adatbiztonság
  1. Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  2. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat nem továbbítja.
 5. Az érintett jogai és kötelezettségei
  1. Adatkezelő jelen szabályzattal tájékoztatja érintettet, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatinak törlését és zárolását kérheti a hunttrophy@hunttophy.com vagy a 2067 Szárliget, Béke út 54., címre küldött kérelmével.
  2. A tájékoztatást Adatkezelő kizárólag az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16.§ (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén jogosult megtagadni.
  3. A személyes adatot törölni kell az érintett kérelmén túl akkor is, ha annak kezelése jogellenes, ha az hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt bíróság vagy más hatóság elrendelte.
  4. Az adatkezelési szabályzat betartása Üzemeltető valamennyi alkalmazottjára nézve kötelező érvényű.
  5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelő a tiltakozást tartalmazó kérelmet a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésében a kérelmezőt tájékoztatja. Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
  6. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 6. Az adatkezelés időtartama
  1. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat a regisztrált felhasználó regisztrációjának törléséig kezeli.

 

 1. Moderálási szabályzat

 

 1.  Bevezető rendelkezések
  1. Üzemeltető ezúton felhívja felhasználó figyelmét arra, hogy a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4. § (3) bekezdéseinek rendelkezései szerint „ A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével”, ezért Üzemeltető a sajtószabadsággal való visszaélés megakadályozása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja.
 2.  Moderátor
  1. A moderátort Üzemeltető jelöli ki abból a célból, hogy a hunttrophy.com internetes portálon a kulturált hangnemet, a jogszabályok betartását valamint a szolgáltatás zavartalan működését biztosítsa.
  2. A moderátor saját észlelés, valamint a hunttrophy@hunttrophy.com e-mail címre küldött értesítés alapján jár el.
 3. Moderálás
  1. Természetes személy választhatja saját nevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott nevét, rövidített nevét. Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet vagy kihagyást használni.
  2. A regisztrált felhasználók adott témához történt hozzászólásainak valóságtartalmát Üzemeltető nem vizsgálja, azért felelősséget nem vállal, abban az esetben, amennyiben egy adott hozzászólás saját vagy más jogos és méltányolható érdekeit vagy közérdeket sérthet, azt indokolás nélkül törölheti.
  3. Moderátor különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül képi vagy írásos anyagot, hozzászólást törölni:
   1. vélhetően jogszabályt sértenek (szerzői jogot, személyiségi jogot)
   2. jogsértésre történő felhívást, ajánlkozást, válallkozást tartalmaznak
   3. másokra - különösen más felhasználókra - nézve sértő, lejárató                véleményeket, kijelentéseket tartalmaznak
   4. személyes adatot tartalmaznak valakiről, ha az érintett sérelmezi ennek nyilvánosságra hozatalát
   5. alpári, vulgáris, agresszív, fenyegető hangnemű, kirívóan és indokolatlanul közönséges megnyilvánulást tartalmaznak
   6. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifjezéseket tartalmaznak
   7. társalgást akadályozó, politikai hovatartozást, szimpátiát vagy ellenszenvet megjelenítő valamint egyéb témaidegen bejegyzéseket tartalmaznak
   8. reklámszerződés nélkül burkoltan vagy nyíltan nyereségorientált terméket, vagy szolgáltatást hirdetnek
  4. Üzemeltető miután fenntartja a jogot arra, hogy a fenti esetek megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölje a kifogásolható tartalmakat, ekként a képi, írásos anyag, hozzászólás moderálás keretében történő törlése esetén, felhasználó felé semminemű anyagi felelősséggel nem tartozik.
 1. Záró rendelkezése

 

Tisztelt Felhasználó!

 

Tájékoztatom, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 14. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint tilos a fegyver, lőszer, robbanóanyag valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámja.

 

A fent hivatkozott jogszabály 14.§ (2) bekezdésének rendelkezései szerint ez a korlátozás azonban nem vonatkozik azon reklámra, amely az ilyen termékek forgalmazásával vagy felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személyek számára szól és szakmai célú.

 

Miután ezen reklám ezen feltételeknek megfelel, ezért kérem nyilatkozzon a tekintetben, hogy Ön a fenti termékek forgalmazójának vagy a termékek felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személynek minősül-e.

 

A fenti feltételeknek megfelelek, melyet a regisztráció gombra kattintással kijelentek.

 

 

Jelen felhasználási feltételek 2013. október 1. napján lépnek hatályba és határozatlan időtartamra szólnak.

 

 

Budapest, 2013. október 1.

 

 

 

Hunttrophy Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő

képviseletében Fegyver Ágnes ügyvezető

Még nem vagy tag? Csatlakozz! Regisztrálj ingyen!
Oldalunk vadászati témájú tartalmakkal foglalkozik. Ha nem érdeklődsz ezen tevékenység után, kérjük ne regisztrálj oldalunkra. Olvasd el a felhasználási feltételeinket.

Amit kínálunk Neked